Pārvalde


 Iestādes funkcijas
Funkcijas izglītības, kultūras un sporta jomā

1. Izglītības jomā:

1.1. sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju un tās pakļautības iestādēm
pastāvīgi informēt Dibinātāju pašvaldību izglītības iestādes (turpmāk
izglītības iestādes) par vispārējās, speciālās un interešu izglītības satura aktualitātēm

un izmaiņām normatīvajos aktos;
1.2. nodrošināt metodiskā darba koordināciju Dibinātāju pašvaldību iestāžu 
administrācijai un pedagogiem,
1.3. nodrošināt valsts pārbaudes darbu norisi izglītības iestādēs Latvijas
Republikā spē¬kā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
1.4. nodrošināt izglītojamo atbrīvošanu no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem
Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
1.5. organizēt mācību priekšmetu Dibinātāju pašvaldības izglītības iestāžu
audzēkņiem olimpiādes, skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumus un
nodrošināt to norisi Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā;
1.6. nodrošināt Dibinātāju pašvaldību Pedagoģiski medicīniskās komisijas darbu,
1.7. sadarbībā ar IZM koordinēt izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku
tālākizglītību
1.8. pēc Dibinātāju pieprasījuma izskatīt izglītības iestāžu pedagogu tarifikācijas
 un sniegt atzinumu pašvaldībām;
1.9. izsniegt neformālās izglītības licences Dibinātāju pašvaldību admi¬nistratīvajā
teritorijā deklarētājām personām;
1.10. pēc Dibinātāju domju deleģējuma veikt Eiropas fondu programmu
administrēšanu izglītības, kultūras un sporta jomā.
1.11. veikt Valsts izglītības informācijas sistēmas VIIS Dibinātāju izglītības
iestāžu administratora – konsultanta funkcijas.

2. Interešu izglītības un kultūras jomā:

2.1. sadarbībā ar Dibinātāju pašvaldībām un to skolu administrācijām koordinēt skolas vecuma bērnu kolektīvu piedalīšanos Latvijas Republikas Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku sagatavošanā un norisē;
2.2. organizēt interešu izglītības un pieaugušo kultūras pasākumus, skates un konkursus;
2.3. nodrošināt Dibinātāju pašvaldību kultūras centru informatīvo saikni ar Latvijas Re¬pub¬likas Kultūras ministrijas (turpmāk KM) un tās pakļautības institūcijām;
2.4. koordinēt Dibinātāju pašvaldību tautas mākslas kolektīvu gatavošanos Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētkiem;
2.5. informēt Dibinātāju pašvaldību kultūras un profesionālās ievirzes (mūzikas un mākslas skolu) iestāžu vadību par jaunākajām izmaiņām saistošajos normatīvajos aktos;
2.6. pēc Dibinātāju pašvaldību pieprasījuma organizēt pieaugušo koru un deju kolektīvu u.c. amatiermākslas kolektīvu skates.3. Sporta jomā:

3.1. organizēt skolēnu sporta spēles un sacensības Dibinātāju pašvaldību izglītības iestādēm;
3.2. izvirzīt labākās izglītības iestāžu sporta komandas dalībai valsts mēroga sporta sa¬cen¬sībās;
3.3. sadarbībā ar Dibinātāju pašvaldībām plānot un organizēt pieaugušo sporta pa¬sā¬ku¬mus.

Print
Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde   Copyright 2009   All rights reserved